[1]
ทวยเจริญพ. 1. ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 67-98.