[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), (4).