[1]
วินิจจะกูล ธ. 2013. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 9, 1 (ต.ค. 2013), 163–193.