[1]
วินิจจะกูลธ. 1. อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น". วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 9, 1 (1), 163-193.