[1]
โกมลมาลย์พ. 1. "การพนันม้าแข่ง" การดำรงอยู่ของการพนันนอกกฎหมายในสังคมไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 9, 2 (1), 69-118.