[1]
จตุพรอ. 2019. บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 19, 1 (มิ.ย. 2019), 196-210. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.9.