[1]
กลิ่นจันทร์แดง ฐ. 2013. รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 11, 2 (ก.ย. 2013), 36–56.