[1]
ธนจิราวัฒน์ส. และ บุรุษพัฒน์ส. 2019. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 19, 1 (มิ.ย. 2019), 79-106. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.4.