[1]
พงษ์นิลม. 2019. ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 19, 1 (มิ.ย. 2019), 48-78. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2019.3.