(โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ พระสุธีวีรบัณฑิต. “State and Religion: Morality, Authority, and Freedom. State-to-Religious Violence: Phra Sutheevirabundith and Others”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 4, 2018): 273–292. Accessed October 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132840.