(กำพล คุณงฺกโร) พระอุดมสิทธินายก. “BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro)”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 4, 2018): 239–246. Accessed September 30, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833.