วรรณทอง ผดุง. “THE APPLICATION OF IDDHIPÃDA IV IN ADMINISTRATING PRIVATE ORGANIZATIONS IN NONTHABURI PROVINCE: Phadung Wannatong”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 4, 2018): 99–110. Accessed September 30, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132775.