นุ่นทอง สุขอุษา. “QUALITY DEVELOPMENT OF ACADEMIC SERVICES UNIT MANAGEMENT OF MACHULALONGKORNRAJAVIDAYALAYA UNIVERSITY: Sukusar Nuntong”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 4, 2018): 68–98. Accessed September 30, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132765.