นิยมางกูร สุรินทร์. “ELDERLY WELFARE MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THAILAND: Surin Nitamangkoon”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 3, 2018): 21–36. Accessed October 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132612.