ชิโนกุล ชัยยุทธ. “MARKETING MIX OF ENTERPRISES IN UPPER NORTHERN SPECIAL ECONOMIC ZONE: Chaiyuth Chinokul”. Journal of MCU Social Science Review 7, no. 2 (July 3, 2018): 1–7. Accessed September 30, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132585.