(กำพล คุณงฺกโร) พ. “BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro)”. Journal of MCU Social Science Review, vol. 7, no. 2, July 2018, pp. 239-46, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833.