(กำพล คุณงฺกโร) พ. (2018) “BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro)”, Journal of MCU Social Science Review. Ayutthaya, Thailand, 7(2), pp. 239–246. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833 (Accessed: 8 October 2022).