นิยมางกูร ส. (2018) “ELDERLY WELFARE MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THAILAND: Surin Nitamangkoon”, Journal of MCU Social Science Review. Ayutthaya, Thailand, 7(2), pp. 21–36. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132612 (Accessed: 8 October 2022).