(โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ พระสุธีวีรบัณฑิต. 2018. “State and Religion: Morality, Authority, and Freedom. State-to-Religious Violence: Phra Sutheevirabundith and Others”. Journal of MCU Social Science Review 7 (2). Ayutthaya, Thailand:273-92. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132840.