(กำพล คุณงฺกโร) พระอุดมสิทธินายก. 2018. “BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro)”. Journal of MCU Social Science Review 7 (2). Ayutthaya, Thailand:239-46. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833.