(กำพล คุณงฺกโร) พ. BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro). Journal of MCU Social Science Review, Ayutthaya, Thailand, v. 7, n. 2, p. 239–246, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833. Acesso em: 30 sep. 2022.