(กำพล คุณงฺกโร) พ. (2018). BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA: Phra Udomsitthinayok (Kamphol Kunangkaro). Journal of MCU Social Science Review, 7(2), 239–246. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/132833