News_1_copy4.jpg

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ (ThaiJo) สำหรับวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งจัดโดย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง B808-B509 อาคารรียนรวม ชั้น ๕ โซน บี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

News_1-2_copy1.jpg

News_1-3_copy.jpg