Return to Article Details ความพึงพอใจในงานของผู้ประเมิน ความคุ้นเคยระหว่างผู้ประเมินกับผู้ได้รับการประเมิน ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ประเมินกับผู้ได้รับการประเมิน ความชอบที่มีต่อผู้ได้รับการประเมินและความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบปล่อยคะแนนและแบบกดคะแนนของผู้ประเมิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล