ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พลอยพิณ ชื่นธีระวงศ์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วรรษยุต คงจันทร์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

คณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

Professor Dr.Howard W. Combs

San Jose State University, U.S.A.

Professor Dr.Dennis L. Wilcox

San Jose State University, U.S.A.

Professor Dr.Sak Onkvisit

San Jose State University, U.S.A.

ศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์อวยพร พานิช

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี

ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิพย์ อัศวกาญจน์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Assistant Professor Dr. Chanon Adsanatham

Department of English,

University of Maryland, U.S.A.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยา โตควณิชย์

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ ดร.ปรีชญา แม้นมินทร์

ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

Farh Training Institute