วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จากคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา และเป็นแหล่งอ้างอิงให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทางด้านสื่อสารให้กับองค์กรและสังคม โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ในช่วงเวลาดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN : 1906-2230
e-ISSN : 2673-009X

Vol. 13 No. 2 (2020): July - December

Published: 2020-08-07

The Requirement and Concern towards Health Form and Content Posted on Social Media for Working Age Women

Smith Boonchutima, Parichart Sthapitanonda, Teerada Chongkolrattanaporn, Kirati Kachentawa, Achara Bunchum

53-65

Big Data for Online Crisis Management

จุติพร ปริญโญกุล, ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

66-84

PUBLIC RELATIONS STRATEGIS IN DOMESTIC TOURISM FOR ELDERLY

Daranee Thanyasiri, จุติพร ปริญโญกุล

85-99

View All Issues