จิวตระกูล เ. ., อินทรกำแหง อ. ., และ ประเสริฐสิน อ. . “บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2229-46, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/261701.