อายุมั่น พ., และ ฉัตรแก้ว พ. . “สถาปัตยกรรมวัดพม่า: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2157-71, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/260762.