พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์, และ เฟื่องฟูลอย เ. “การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 596-10, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/259307.