อ่องฬะ โ. “กระบวนการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการขับเคลื่อน แผนการจัดการป่าชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 763-76, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258802.