พิศุทธิสุวรรณ ภ., และ ประเทืองรัตนา ช. “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 580-95, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258743.