ถง โ., และ รัตนชัยวงศ์ ณ. “กลยุทธ์การสืบสานละครเพลงไฉ่เตี้ยวกวางสีในโรงเรียน จากมุมมองพฤติกรรมการเรียนรู้ของชาวบ้าน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 1372-89, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/258651.