วุฑฺฒิกโร พ., และ ขาวเงิน ก. “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, น. 407-21, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256876.