อัจฉรานุวัฒน์ ณ., และ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์. “ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 886-97, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256352.