จิรกิจนิมิตร ณ. . “การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 858-70, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255937.