เดชะองอาจ น., และ วชิรปญฺโญ พ. “กระบวนการเผาศพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยปัจจุบัน ตามหลักพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวัดบริบูรณ์ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2021, น. 2734-46, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255755.