ทองสว่าง พ., มะเสนะ ช., และ ขันธะรี น. “รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2021, น. 3096-08, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255625.