หลินภู ม., พระใหญ่ น., ประเสริฐสิน อ., และ จินงี่ ป. “รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 693-05, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255219.