องคสิงห์ ห., มิตรานันท์ ช., และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. . “การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 802-16, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255122.