ชวนนิยมตระกูล อ., วัฒนะรัตน์ ป., และ วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. “แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, ตุลาคาม 2021, น. 2453-68, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/254589.