วิเศษสัตย์ ช. “การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 497-08, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253814.