ภาชนะวรรณ อ., และ วรปัญญา เ. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2021, น. 3159-71, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253683.