เพ็ญรัตนหิรัญ ร. “การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมทักษะ 4Cs ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 675-92, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252865.