วรปัญญา เ., และ ภาชนะวรรณ อ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2023-36, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252824.