เกิดเรือง อ. “การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2021, น. 2933-48, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252485.