จันทร์โลหิต พ., ปัญญาดี เ., และ แก้วทิพย์ ส. “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 817-29, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252016.