คำไล้ ส., มะเสนะ ช., และ ลังกา ไ. “รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, น. 1243-55, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251985.