สมานพันธ์ น. “การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, น. 665-74, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251604.