ออกกิจวัตร ป., ยอดสิน น. ., ยืนยาว พ. . ., และ ธาดาตันติโชค ธ. . “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 5.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 10, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2022, น. 2260-72, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251509.