อินทร์พรม ค., และ ศรีโภคางกุล ศ. “การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปี 9, ฉบับที่ 6, กันยายน 2021, น. 2244-59, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251508.